Kwaliteit

De kwaliteit van DEP

De psychologen die bij DEP zijn aangesloten houden hun kwaliteit voortdurend op peil. Zij zijn daarvoor aangesloten bij een aantal verenigingen die op dit gebied eisen stelt:

Logo N.I.P.

NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) Een psycholoog mag zich pas 'eerstelijnspsycholoog' noemen als hij voldoet aan een bepaald aantal kwalificaties op het gebied van opleiding, ervaring, werkwijze en praktijkvoering. Het NIP stelt als landelijke beroepsvereniging eisen aan regelmatige deskundigheidsbevordering en kwaliteitshandhaving van eerstelijns psychologen. Ook houdt het NIP een register bij van gekwalificeerde eerstelijns psychologen. Te uwer informatie: voor de op deze website vermelde eerstelijnspsychologen geldt dat zij bij het NIP geregistreerd staan. Verder kent het NIP een beroepscode en een klacht en tuchtrecht. Zo kan de individuele beroepsbeoefening getoetst worden aan professionele uitgangspunten. Cliënten kunnen bij klachten over het functioneren van hun therapeut, bij de Raad van Toezicht van het NIP terecht.

Logo LVE

LVE ( Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen )
De LVE maakt zich sterk voor de integratie van de eerstelijnspsychologen binnen de eerstelijns gezondheidszorg en de samenwerking met andere hulpverleners en instellingen. Ook is binnen de LVE intervisie geregeld: een groep collega's komt regelmatig bij elkaar om bepaalde werksituaties te bespreken. Intervisie is een manier om het professioneel handelen op niveau te houden.

Logo BIG

BIG ( Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)
Door de overheid (i.c. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is ter handhaving van de kwaliteit voor een aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg, de wet 'Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg' (BIG) ingevoerd. Gekoppeld aan deze wet houdt het ministerie een registratiesysteem ('Het BIG-register') bij van psychologen die aan specifieke eisen (van onder meer diagnostische kennis en specifieke vaardigheden) voldoen. Opname in dit register geeft psychologen het recht op het voeren van de beroepstitel 'Gezondheidszorgpsycholoog' (afgekort 'GZ-psycholoog'). Het 'BIG-register' kan als een keurmerk beschouwd worden. Als cliënt mag u er vanuit gaan dat de BIG-geregistreerde personen daadwerkelijk deskundig zijn in hun vakgebied. Indien u, als cliënt, wilt nagaan of uw (eventuele) therapeut vermeld staat in het BIG-register, is het mogelijk hierin inzage te hebben. Voor de op deze website vermelde eerstelijnspsychologen geldt dat zij opgenomen zijn in het BIG-register en naast de titel 'eerstelijns psycholoog' ook de titel 'Gezondheidszorg-psycholoog' mogen voeren.

Go to top