Kennisdeling

Kennisdeling

Hieronder treft u voorbeelden aan van projecten waarbij het DEP in deze regio betrokken is. Het gaat dan veelal om ontwikkeling en uitvoering van behandelvormen (vaak met andere disciplines) voor verschillende doelgroepen. Wilt u meer weten over deze initiatieven, neem gerust contact met ons op.

 • Programma OLK (zie PDF folder onderaan pagina)
 • Ontwikkeling multidisciplinaire behandeling voor mensen met obesitas DM. DEP is betrokken bij de aanpak van mensen met obesitas bij diabetes en ernstige obesitas. Het gaat om de opzet van een multidisciplinair behandelaanbod in de eerstelijnsgezondheidszorg. Dit traject wordt aangestuurd vanuit Huisartsenzorg regio Deventer BV, Diabeteszorg, onder voorzitterschap van de heer F. Meima, huisarts MPH, kaderarts diabetes.
 • Behandelprogramma LEF! Lekker en Fit; een programma voor kinderen en jongeren met overgewicht (zie PDF folder onderaan pagina)
 • Herstel na kanker. (zie PDF folder onderaan pagina)
 • BIGMove. Binnen het gezondheidscentrum Borgele zijn de psychologen en fysiotherapeuten bezig met de opzet en uitvoering van het behandeltraject Bigmove ( http://www.bigmove.nu)
 • Psychologenspreekuur in de huisartsenpraktijk te Olst (zie pdf folder onderaan pagina)
 • Goede zorg in de Rivierenwijk Deventer. Er zijn plannen om in de Rivierenwijk Deventer het zorgaanbod te optimaliseren. Dit traject verkeert in de verkennende fase. Betrokken partijen: Stichting ELS (zie www.elsalland.nl) Caransscoop, Gemeente Deventer, ENO, DEP en allerlei andere disciplines.
 • Samenwerking netwerken eerstelijn Salland, deelname van DEP aan dit initiatief van Caransscoop.
 • Invoering Lastmeter bij u in de praktijk; DEP denkt mee. De Lastmeter (zie pdf folder onderaan pagina) is een meetinstrument om distress bij patiënten met kanker te signaleren en adequaat te kunnen verwijzen. De vragenlijst wordt al veel gebruikt in ziekenhuizen. Met name door verpleegkundigen. Voor hen zijn er trainingen (initiatief IKNL, www.iknl.nl) ontwikkeld om de lastmeter in de praktijksituatie goed te kunnen inzetten. (zie PDF-folder onderaan de pagina). De lastmeter kan ook in de eerstelijn door zorgverleners (zoals bijvoorbeeld door werkers in de thuiszorg, zorgverleners in een gezondheidscentrum) als hulpmiddel gebruikt worden:

   - Heeft u belangstelling om te gaan werken met de lastmeter, 
   - Wilt u weten of en zo ja hoe de lastmeter het beste door u ingezet worden, 
   - Heeft u interesse voor een workshop?
  

  Neem contact met ons op

 • Cursus: Kortdurende psychologische begeleiding van gezinnen met kanker ( http://www.vangorcum.nl/NL_toonBoek.asp?PublID=3890-0 ) In navolging van het boek 'Door kanker uit balans' is in samenwerking met de centrale RINO groep te Utrecht een cursus ontwikkeld. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur. Centrale stelling binnen deze cursus is dat kanker niet alleen degene treft die ziek wordt maar ook diens hele omgeving (partner en/of kinderen). Om die reden heeft het betrekken van het gezin als geheel in de psychologische begeleiding een duidelijke meerwaarde. De cursus maakt zichtbaar aan de deelnemers hoe concrete psychologische begeleiding aan gezinnen met kanker gestalte kan krijgen.

Doelgroep

Zorgverleners (huisartsen, psychologen, verpleegkundigen) De deelnemers

 • Maken zich kennis eigen omtrent hoe vanuit het systemisch denkkader gestalte kan worden gegeven aan de psychologische begeleiding aan gezinnen met kanker - Verwerven inzicht in de gevolgen die kanker heeft op zowel het functioneren van de afzonderlijke systeemleden als op het systeem als geheel
 • Maken zich (meer) systeemtherapeutische vaardigheden eigen die gebruikt kunnen worden bij deze specifieke begeleidingsvorm.

Inhoud

 • Achtergrondinformatie over kanker (zoals de meest voorkomende kankervormen, medische behandelmethoden)
 • Psychosociale aspecten in relatie tot de oncologie
 • Systeemtherapeutische denkkaders en technieken
 • Een psychologische behandelmodel als handvat voor de begeleiding van gezinnen met kanker
 • Aandacht voor de eigen (professionele) houding ten aanzien van thema's zoals verlies en afscheid.

Werkwijze

Van de deelnemers wordt een actieve inbreng gevraagd om eigen ervaringen in te brengen en te participeren in rollenspelen, die zowel door docenten als deelnemers ingebracht worden. Ook vindt kennisoverdracht plaats door middel van korte inleidingen, literatuurbesprekingen en uitdieping van casuïstiek.

Docenten

Anne Kooij, Gzpsycholoog en eerstelijns psycholoog en Han van Rijt, psychotherapeut, Gzpsycholoog en eerstelijns psycholoog.

Literatuur

Deelnemers dienen te beschikken over het boek:

Door kanker uit balans. Gezinsbegeleiding door eerstelijns psychologen. Han van Rijt, Anne Kooij, Josée Koopman Aanbevolen wordt het handboek Haes J.C.J.M. de, Gualtherie van Weezel L.M., Sanderman R., Wiel H.B.M. van de Psychologische patiëntenzorg in de oncologie. Handboek voor de professional. Assen, Van Gorcum, Informatie

Meer informatie over de cursus (of wanneer u liever een training op maat wilt) kunt u inwinnen via de Psychologenpraktijk Van Rijt en Kooij, tel.nr.: 0570-629722.

Boek: 'Door kanker uit balans'; gezinsbegeleiding door eerstelijns psychologen Auteurs J.H.M.van Rijt, A. Kooij, J. Koopman. 2003, 108 p. € 17,50; ISBN 9023239199, Assen, van Gorcum

Bezit ik voldoende expertise om een gezin te begeleiden dat wordt geconfronteerd met kanker? Hoe maak ik het thema 'naderend afscheid' voor de gezinsleden bespreekbaar? En hoe voorkom ik dat ik als therapeut te betrokken raak bij een gezin? Wanneer psychologen, maar ook andere hulpverleners te maken krijgen met een gezin waarin een geval van kanker is geconstateerd, zien zij zich met dergelijke vragen geconfronteerd. Dit boek gaat in op de verschillende problemen die een behandeling met zich meebrengt en biedt aanknopingspunten voor therapeutische ondersteuning.

Uitgangspunt daarbij is dat door kanker niet alleen het leven van de patiënt zelf, maar ook het leven van zijn of haar gezin ingrijpend verandert.

Door kanker uit balans. Gezinsbegeleiding door eerstelijnspsychologen is het resultaat van het gelijknamige project dat enkele jaren geleden op initiatief van de auteurs werd geïnitieerd met financiële ondersteuning van de Nederlandse kankerbestrijding (NKB). Het project richtte zich op de kortdurende begeleiding van gezinnen waar bij één van de gezinsleden kanker was geconstateerd. Tijdens de therapie gaan de gezinsleden samen met de therapeut op zoek naar handvatten die het gezin in staat (moeten) stellen om de draad weer op te pakken.

De uitgave bestaat uit twee delen. Deel 1 behandelt het therapeutisch proces, met aandacht voor psychosociale aspecten in relatie tot de oncologie, systeemtherapeutische denkkaders en technieken; dit deel wordt geïllustreerd aan de hand van casuïstiek. Deel 2 beschrijft het ontstaan en het verloop van het project. Beide delen laten zich onafhankelijk van elkaar lezen.

Go to top